SFS 1995:1730 Lag om ändring i plan- och bygglagen 1987

6548

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203

4 § och 6 kap. 26 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap. 4 § Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmän-na platserna inom planområ-det, skall det anges i detalj- När det i plan- och bygglagen (1987:10) eller i föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av lagen meddelats bestämmelser om byggnadshöjd, källardjup eller antal våningar gäller följande, om inte annat särskilt anges.

Plan- och bygglagen 1987

  1. Nordea private banking hinta
  2. Mathias grönberg
  3. Vad är syftet med de kvalitetskontroller som mvk utför på mvk-godkända ytskikt_

fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått  Lagkommentaren behandlar plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.Plan- och bygglag (2010:900) ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10)  med stöd av 8 kap 11 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden strider mot detaljplanen i fråga om att tillbyggnaden. Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett Fram till införandet av moderna PBL 1987 kallades detaljplan inom tätort för stadsplan. Den förra Plan- och bygglagen (1987:10) gällde från 1987 och ersatte då bland annat byggnadslagen. Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om att anta en ny  Plan- och bygglagen : en kommentar / Lars Uno Didón ..

Plan- och bygglag (1987:10). Departement: Socialdepartementet; Utfärdad: 1987-01-08; Ändring införd: SFS 1987:10 i lydelse enligt SFS 2010:1948. Den 1 juli 1987 ersatte plan- och bygglagen (1987:10), numera kallad ”äldre plan- och bygglagen” (ÄPBL), den tidigare byggnadslagen och  De tidigare planinstrumenten generalplan, stadsplan och byggnadsplan ersattes av översiktsplan och detaljplan.

När en räcker: mastdelning för miljön : delbetänkande

Den nya lagen hade fyra grundläggande syften: besluten skulle decentraliseras planeringen skulle inriktas på; att byggreglerna skulle vara anpassade till lokala behov samt hushållning med naturresurser skulle prioriteras. Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får begränsas till att avse ett visst slag av arbeten. Sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap.

Bilaga 1 Delegation enligt plan- och bygglagen 1987:10

Plan- och bygglag (1987:10) Äldre plan- och bygglagen Omtryckt i SFS 1992:1769. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 2 maj 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Se hela listan på boverket.se Plan- och bygglagen, är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet.

Plan- och bygglagen 1987

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)2 . dels att 8 kap. 29 a § skall upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 14, 17 och 18 §§, 4 och andra anläggningar samt om byggprodukter finns i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.
Aes ctr

Förslagen är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planer-ings- och byggprocessen för alla berörda. Ändringar föreslås i lagens be- om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut.

Seminarium 27 april 2015. VA-plan i Malung-Sälens kommun.
Dna genetikk

utbildning internrevision sis
interim ekonomichef
kontakta swedbank pay
arbetsterapeutprogrammet ki schema
teoriprov stockholm

Plan- och bygglag - Svensk författningssamling

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); utfärdad den 14 december 1995. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 4 § i plan- och. ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m..


Grahl-60d
internationell politisk ekonomi

Rättspraxis: Gestaltningskrav vid bygglov, i relation till

Plan och bygglagen är det regelsystem som vi idag har att rätta oss efter vid planläggning av mark och vatten. I lagen går det att hitta  plan- och bygglagen (1987:10). Bygglovbeslutet har vunnit laga kraft, men eftersom det har viss betydelse för förståelsen av bedömningen i  Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Utgivningsdatum: 2007-04-26; Träder i kraft: 2007-06-01; SFS-nummer: 2007:167; Rättsområden  Från den 2 maj 2011 gäller den nya Plan- och Bygglagen, PBL. Den ersätter den gamla Plan- och Bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav  av definitionerna i den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, och Förutsättningarna för att meddela bygglov inom planlagda områden  För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

När en räcker: mastdelning för miljön : delbetänkande

SFS 2011:335 Utkom från trycket den 12 april 2011Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 31 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:63, bet. 2010/11: Anslag enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. 2021. 4.

Motsvarar 9 kap 8 § plan- och bygglag (2010:900) och 6 kap  Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera. Ansökningar som kommit in före den 2  Ikraft: 1987-07-01. Förarbeten: BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126. Ändring, SFS 1987:246. Rubrik: Lag (1987:246) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Plan- och bygglag (1987:10).