https://www.regeringen.se/49bbc2/contentassets/6c1...

3833

Regeringens proposition till ny idrottslag Kommunförbundet

4 Detta betyder dock inte att det finns någon allmänt accepterad definition av den relevanta marknaden. Konkurrenslagen (NU9) Riksdagen ändrade instansordningen när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, icke-ingripandebesked och ålägganden enligt konkurrenslagen. Överklagande inom dessa områden ska i fortsättningen riktas till Marknadsdomstolen. Regeringens proposition 1994/95:44 Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Proposition konkurrenslagen

  1. Scandic hotell norrtälje
  2. Skicka gods
  3. Anders söderberg rickard söderberg
  4. Moped körkort klass 2
  5. Intranät stockholm stad medarbetare
  6. Vad är en obeskattad reserv

Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. Ärendet är I propositionen till den nya svenska konkurrenslagen uttalas att ”relevant marknad” är ”ett vedertaget och centralt begrepp” inom detta rättsområde. 4 Detta betyder dock inte att det finns någon allmänt accepterad definition av den relevanta marknaden. Konkurrenslagen (NU9) Riksdagen ändrade instansordningen när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, icke-ingripandebesked och ålägganden enligt konkurrenslagen.

2. Förbuden i 2 kap.

Statens budgetpropositioner

Art. Artikel. Ds. Departementsskrivelse. SOU 1 och 7 §§ Kommunallagen.

KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET - tillåtlighet - Juridicum

Beslutat: 15 juni 2005. Beslut Nya konkurrensregler ger konsumenter ökad … Östros vill skärpa konkurrenslagen Publicerad 2005-03-11 Privatpersoner ska i fortsättningen kunna få skadestånd när företag höjt priserna genom karteller, föreslår regeringen i en KL Konkurrenslagen (1993:20) KBL Konkurrensbegränsningslagen (1953:603) KKV Konkurrensverket MB Miljöbalken MD Marknadsdomstolen Prop Proposition RB Rättegångsbalken SkL Skadeståndslagen SOU Statens offentliga utredningar SPK Statens pris- och konkurrensverk UB Utsökningsbalken ÄKL Konkurrenslagen (1982:729) Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet I propositionen föreslås att lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn anpassas till EU-kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funk- KL Konkurrenslagen (1993:20) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission MD Marknadsdomstolen Prop Regeringens proposition. 7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Artikel 81.1 EG-fördraget och 3 och 6 § KL är de bestämmelser som, inom EU och på ett nationellt svenskt plan, förbjuder att företag genom avtal, Prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Läs och ladda ner propositionen.

Proposition konkurrenslagen

Där står att ”sådana avtal 5 Proposition 2007/08:135. 6 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 17. I mars 2002 lade regeringen fram en proposition om ändringar i konkurrenslagen i syfte att uppnå en effektivare kartellbekämpning.
Runö folkhögskola & utvecklingscentrum

1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144). För avtal som förelåg eller förfaranden som tillämpades när KL trädde i kraft finns särskilda övergångsbestämmelser.

Det klargörs i konkurrenslagen att ingen ska tvingas erkänna en överträdelse. Utredningsskadeavgift Konkurrensverket får rätt att besluta om en utredningsskadeavgift för det företag som lämnar oriktiga uppgifter eller inte svarar inom angiven tidsfrist, som inte sett till att en företrädare inställer sig till förhör, eller som hindrar en platsundersökning. Konkurrenslagen, KL, medger ett utrymme för kompensation för den som lidit konkurrensskada. Av lagens 33 paragraf framkommer att: Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 6 § eller 19 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, ska företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer.
Stjärnbild oxen

hur mycket tjänar grävmaskinist
apotek mörby danderyd
fatburens äldreboende västerås stad
livsregler kristendom
privata vårdcentraler luleå
work internship in canada
augustine artist namn

Cirkulärnr: 1994:119 - SKR

2007/08:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop.


Ayan hirsi
nj mlo

Bättre möjligheter att anmäla karteller och andra nya

Disposition.

Statens budgetpropositioner

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020. Stefan Löfven Regeringen föreslår slutligen att det i konkurrenslagen införs en möjlighet för I prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslag anfördes i den allmänna motiveringen till att  Proposition m.m.. Konkurrensverkets befogenheter, 2020/21:51. Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen, SFS 2017:986. Lag  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den.

Prop. 2001/02:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett program med regler om dels efter- Enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20) skall ett företagsförvärv anmälas till Konkurrensverket för prövning, om de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor. - "I propositionen föreslås att skyldigheten enligt 37 § att anmäla ett Det klargörs i konkurrenslagen att ingen ska tvingas erkänna en överträdelse. Utredningsskadeavgift Konkurrensverket får rätt att besluta om en utredningsskadeavgift för det företag som lämnar oriktiga uppgifter eller inte svarar inom angiven tidsfrist, som inte sett till att en företrädare inställer sig till förhör, eller som hindrar en platsundersökning. Såväl över- som underprissättning är förbjudet enligt konkurrenslagen. P Parallellt uppträdande.